Drs. Bayu Santosa

Drs. Bayu Santosa

Kepala Sekolah
Sri Rahayuningsih, S.Pd

Sri Rahayuningsih, S.Pd

Wakil Kepala Sekolah
Uswatun Khasanah, S.Ag

Uswatun Khasanah, S.Ag

Guru Pendidikan Agama Islam
Bagus Hartono, S.Pd

Bagus Hartono, S.Pd

Guru Matematika
Badelul Rifai, S.Ag

Badelul Rifai, S.Ag

Guru Pendidikan Agama Islam
Agus Riyanto, S.Ag

Agus Riyanto, S.Ag

Guru Pendidikan Agama Islam
Slamet Riyanto, S.Pd.

Slamet Riyanto, S.Pd.

Guru Bahasa Indonesia
Arie Wigati, S.Pd

Arie Wigati, S.Pd

Guru Bahasa Indonesia
Aji Santoso, S.Pd.I

Aji Santoso, S.Pd.I

Guru Pendidikan Agama Islam
R. Sigit haryo Kusumo, S.Pd

R. Sigit haryo Kusumo, S.Pd

Guru Bahasa Inggris
Yuthika Najmi Tsaniya, S.Psi

Yuthika Najmi Tsaniya, S.Psi

Guru Bimbingan Konseling
Harafi Caesarina NF, M.Pd

Harafi Caesarina NF, M.Pd

Guru Ilmu Pengetahuan Alam
Rusli, S.Pd

Rusli, S.Pd

Guru Seni Budaya
Wildan Abadi, S.Pd

Wildan Abadi, S.Pd

Guru Matematika
Wiji Satrianingrum, S.Pd

Wiji Satrianingrum, S.Pd

Guru Matematika
Novi Pahyanti, S.Pd

Novi Pahyanti, S.Pd

Guru Matematika
Nadia Listianingrum, M.Pd

Nadia Listianingrum, M.Pd

Guru Ilmu Pengetahuan Alam
Tri Wulandari, S.Pd

Tri Wulandari, S.Pd

Guru Ilmu Pengetahuan Alam
Eriza Herliana Nurchasanah, S.Pd

Eriza Herliana Nurchasanah, S.Pd

Guru Ilmu Pengetahuan Sosial
Himmah Ulyana, M.Pd

Himmah Ulyana, M.Pd

Guru Bahasa Inggris
Aprilian Ade Putra, S.Pd

Aprilian Ade Putra, S.Pd

Guru Bahasa Inggris
Saeful Amri, S.Pd

Saeful Amri, S.Pd

Guru Penjasorkes
Abdul Rosyid Hamid, S.Pd

Abdul Rosyid Hamid, S.Pd

Guru Bahasa Arab
eduact